NOUVO OPÒTINITE SIPÒ FINANSYE – APLIKE ISIT LA

mdc relief header - MDC Creole New

Sibvansyon Miami-Dade County

Nan dat 25 mas 2020, Food Network & Cooking Channel South Beach Wine & Food Festival presented by Capital One (SOBEWFF®) te lanse SOBEWFF® & FIU Chaplin School Hospitality Industry Relief Fund e depi lò te akòde plis pase $ 1.6 milyon dola nan plis pase 500 restoran ak ba ki endepandaman posede ak opere pa proprietè yo ki te afekte pa pandemi COVID-19 nan Miami-Dade County, Broward, ak Palm Beach.

Nan dat 4 out 2020, kòm yon pati nan Pwogram Sibvansyon (lajan gratis) Biznis Miami-Dade County, Majistra Miami-Dade County Carlos A. Gimenez te bay Fon an yon sibvansyon $ 5 milyon dola, ki dwe destine e distribye bay anplwaye ospitalite ki kalifye pou travay nan Miami Dade County. La Kòz ki fè, pwochen seri finansman sa a pral sipòte espesyalman anplwaye nan restoran ki posede ak opere pa proprietè yo, restoran otèl, ba, ak sèvis tretè nan Miami-Dade County, sa ki gen biznis yo ki te afekte anpil pandan pandemi COVID-19.

Aplikasyon

Depi 14 oktòb 2020 nou pa aksepte aplikasyon pou sibvansyon sa a ankò.

Elejibilite Sibvansyon ak Detay

Sibvansyon (lajan gratis) yo pwal distribue bay etablisman ki kalifye yo ki te oblije sispann operasyon yo pou yon ti tan, oswa sispann travay anplwaye yo, oswa biznis ki te diminye gravman akòz lòd otorite lokal obligatwa yo ki te fe yo femen. Sipò finansye sila a ap pèmèt pwopriyetè sa yo kontinye bay konpansasyon ak lòt benefis pou anplwaye ki te mizan disponibilite, oswa anplwaye ki te ranvwaye, oswa biznis ki pedi anpil revni  siyifikatif akòz pandemi COVID-19.

An kolaborasyon avèk Miami-Dade County ak United Way nan Miami-Dade, SOBEWFF® & FIU Chaplin School Relief Industry Relief Fund pral distribye $500 pou chak anplwaye mizan disponibilite oswa anplwaye ranvwaye, ak yon maksimòm de $15,000 pou chak etablisman endividyèl ak yon maksimòm de (2) établisman pou chak restoran / gwoup Ospitalite.

Yo ankouraje etablisman ki te deja resevwa sibvansyon (lajan gratis) nan premye tou SOBEWFF® ak FIU Chaplin School Industry Relief Fund lan (finansman ki te fèt ant le 25 Mas ak le 31 Jiyè 2020) pou yo aplike pou yon sibvansyon (lajan gratis) adisyonèl, pouvi ke yo satisfè kondisyon etabli pa Miami-Dade County.

Pou yon lis konplè de kondisyon elijibilite Miami-Dade County, tanpri revize dokiman sa a. 

Fè Don

Si ou ta renmen sipòte efò sekou nou yo nan kontribisyon nan Fon an, klike anba a pou fè don.

Fè Don/a>

Aprann Plis

Ou ka aprann plis sou kòmansman SOBEWFF® & FIU Chaplin School Hospitality Industry Relief Fund ak jwenn resous endistri ki anba a.

Resous

KESYON MOUN POZE SOUVAN

Èske lajan yo bay nan pwogram sibvansyon sa a peye taks sou li?

Anplwayè yo konseye yo kenbe nenpòt taks ki aplikab anvan yo bay chèk oswa lòd lajan bay anplwaye yo. Anplwayè yo oblije rapòte lajan sa a sibvansyon sou W-2s yo ke yo Lè sa a, bay anplwaye yo (tankou si lajan yo se salè). Sikonstans yo ka varye konsa chak patwon ak anplwaye ta dwe kontakte yon pwofesyonèl taks ak kontablite pou konsèy. Tanpri gade nan Kesyon yo mande anpil ki pi ba yo IRS COVID-19: https://www.irs.gov/newsroom/cares-act-coronavirus-relief-fund-frequently-asked-questions.

Mwen aksidantèlman deplase lyen ki nan afidavi a ki te voye m ‘sou soumèt aplikasyon mwen an.

Ou ka jwenn afidavi a LA. Tout aplikan dwe telechaje, enprime, epi poste yon deklarasyon sou sèman, notarye nan adrès sa a. Se sèlman dokiman orijinal notarye yo ap aksepte (pa gen fotokopi). Tanpri sonje ke aplikasyon w lan pa konplè jiskaske dokiman orijinal notarye a te resevwa. SOBEWFF®/MDC Grant Attention: Alyson Schulman 2105 N. Miami Avenue Miami, FL 33127

Antanke pwopriyetè yon etablisman ki apwouve, èske mwen kapab itilize lajan sa a pou peye lwaye ak / oswa asirans?

Non. Lajan sa yo dwe distribye dirèkteman bay anplwaye ($500 pou chak anplwaye mizan disponibilite oswa anplwaye revoke) kòm chèk oswa “money order”. Dapre règleman Miami-Dade County, non moun k ap resevwa yo sou chèk yo / “money order” yo dwe koresponn ak sa ki endike nan aplikasyon w lan. Kopi chèk la / “money order” ak dokiman pewòl sipò yo dwe soumèt nan relieffund@fiu.edu nan lespas dis (10) jou ouvrab apre li resevwa sibvansyon (lajan gratis) ou.

Etablisman mwen an lokalize nan Miami-Dade County epi mwen te resevwa yon sibvansy-on (lajan gratis) nan Fon an pandan premye tou li te finanse (25 mas rive 31 jiyè 2020). Èske mwen kapab aplike pou yon lòt sibvansyon (lajan gratis)?

Wi. Nenpòt etablisman ki satisfè kondisyon elijibilite Miami-Dade County yo, nou ankouraje pou aplike pandan dezyèm tou finansman sa, kèlkeswa si li te deja resevwa yon sibvansyon (lajan gratis) nan SOBEWFF® & FIU Chaplin School Hospitality Industry Relief Fund pandan premye tou finansman (25 mas 31 jiyè 2020).

Ki kantite finansman ou kapab bay yon etablisman ki apwouve?

An kolaborasyon avèk Miami-Dade County ak United Way nan Miami-Dade, Fon an ap distribye $ 500 pou chak anplwaye depoze oswa blije, avèk yon maksimòm de $ 15,000 pou chak etablisman endividyèl ak yon maksimòm de (2) etablisman pou chak restoran / gwoup ospitalite.

Mwen se yon anplwaye nan yon etablisman ki satisfè kondisyon elijibilite Miami-Dade County Èske mwen ka toujou aplike pou resevwa sipò finansye?

Dapre kondisyon kalifikasyon Miami-Dade County yo, y ap konsidere sèlman pwopriyetè yo ki aplike sou non établissements yo. Nou ankouraje anplwaye yo kontakte pwopriyetè / operatè nan etablisman yo pou aplike pou sipò finansye sou non ekip yo.

Mwen se pwopriyetè plizyè etablisman ki satisfè kondisyon elijibilite Miami-Dade County, Èske mwen ka aplike sou non chak nan yo?

An kolaborasyon avèk Miami-Dade County ak United Way nan Miami-Dade, Fon an ap distribye $500 pou chak anplwaye mizan disponibilite oswa revoke, avèk yon maksimòm de $15,000 pou chak etablisman endividyèl ak yon maksimòm de (2) etablisman pou chak restoran / gwoup ospitalite.

Kiyès ki kalifye pou resevwa sipò finansye nan Fon sa?

Aktyèlman finansman an pral sipòte anplwaye nan restoran posede ak opere poukont li, restoran otèl, ba, ak sèvis tretè nan Miami-Dade County afekte pa pandemi COVID-19. Pou yon lis konplè nan kondisyon elijibilite Miami-Dade County, tanpri revize Lis sa a.


TITLE
PRESENTED BY AND OFFICIAL BANK & CREDIT CARD
HOSTED BY & BENEFITING
HOST HOTEL
PREMIER
OFFICIAL
LUXURY VEHICLE